Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 177/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21.11.2003 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Pomorskiej nr 39 -lokal nr 3 , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

    

ZARZĄDZENIE Nr 177/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21.11.2003r

 

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Pomorskiej nr 39 -lokal nr 3 , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej . 


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214,poz.1806; z 2003r Nr 80,poz.717/ , art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2000r Nr 46, poz.543 ; z 2001r Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74,poz.676, Nr 113,poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153,poz.1271, Nr 200, poz.1682 , Nr 240,poz.2058 i z 2003r Nr 1,poz.15, Nr 80,poz.717, 720 i 721 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21,poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39,poz.928 / - zarządzam, co następuje :

§ 1.Ustalam cenę sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Pomorskiej nr 39 - lokal mieszkalny nr 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - Henryka Cieleckiego, w wysokości 47.600,- zł / w tym :lokal mieszkalny z pomieszczeniami przynależnymi - 41.200,- zł , udział w nieruchomości gruntowej /dz.nr 100 / - 6.400,- zł /. 

§ 2.Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 Henryk Piłat