Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 55 /03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZARZĄDZENIE Nr 55 /03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 4 kwietnia 2003r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art.20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych / Dz.U. Nr 72, poz.664 z 2002r. z późniejszymi zmianami/ oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie usług opiekuńczych w mieszkaniu chorego na terenie Miasta i Gminy Gryfino w okresie od 16 kwietnia 2003r. do 31 marca 2005r. powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

  1. Przewodniczący: Piotr Romanicz - Naczelnik Wydz.Edukacji i Spraw Społecznych
  2. Z-ca Przewodniczącego: Beata Pluskota - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  3. Sekretarz: Janina Morawicka - inspektor w Wydz.Finansowo-Księgowym
  4. Członek: Krystyna Kujawa - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 2. Zasady pracy Komisji reguluje ustawa o zamówieniach publicznych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.

§ 3. Komisję powołuje się na czas przeprowadzenia w/w zamówienia

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 inż. Henryk Piłat