Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 11/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2003 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 11/03
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 stycznia 2003 r.


w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2003 rok. 

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych/ Dz. U. Nr 155 poz. 1014; zm. z 1999 r. Nr 38 poz. 360, Dz. U. Nr 49 poz. 485, Dz. U. Nr 70 poz. 778, Dz. U. Nr 110 poz. 1255; z 2000 r. Dz. U. Nr 6 poz. 69, Dz. U. Nr 12 poz. 136,Dz. U. Nr 48 poz. 550, Dz. U 95 poz. 1041, Dz. U. Nr 119 poz. 1251, Dz. U. Nr 122 poz. 1315; z 2001 r. Dz. U. Nr 45 poz. 497, Dz. U. Nr 46 poz. 499, Dz. U. Nr 100 poz.1082, Dz. U. Nr 125 poz. 1368; z 2002 r. Dz. U. Nr 88 poz. 961, Dz. U. Nr 98 poz. 1070, Dz. U. Nr 102 poz. 1116, Dz. U. Nr 145 poz. 1623, Dz. U. Nr 41 poz. 365, Dz. U. Nr 41 poz. 363, Dz. U. Nr 74 poz. 676, Dz. U. Nr 156 poz. 1300, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 200 poz. 1685, Dz. U. Nr 213 poz. 1802, Dz. U. Nr 214 poz. 1806 /w związku z § 1 pkt. 2 i 3 oraz § 2 pkt. 2 i 3 uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2003 rok zarządzam co następuje:

§ 1 Ustala się plan finansowy zadań zleconych zgodnie z załącznikami Nr 1 - 4

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

Załącznik Nr 1  

PLAN FINANSOWY NA 2003 ROK 

DOCHODY – JEDNOSTKA: URZĄD MIASTA I GMINY

DZIAŁ  ROZDZIAŁ  PARAGRAF  PLAN DOCHODÓW     w zł 
710 24.000
71035 202 24.000
750 209.000
75011 201 209.000
751 4.640
75101 201 4.640
853 2.780.000
85313 201 65.000
85314 201 2.101.000
85316 201 103.000
85319 201 481.000
85328 201 30.000
900 370.000
90015 201 370.000

 OGÓŁEM

3.387.640 

Załącznik Nr 2 

PLAN FINANSOWY NA 2003 ROK 

WYDATKI – JEDNOSTKA: URZĄD MIASTA I GMINY  

DZIAŁ  ROZDZIAŁ PARAGRAF      PLAN WYDATKÓW  w zł 
710 24.000
71035 4300 24.000
750 209.000
75011 209.000
4010 174.600
4110 30.100
4120 4.300
751 4.640
75101 4.640
4110 668
4120 95
4300 3.877
900 370.000
90015 370.000
4260 250.000
4270 120.000
OGÓŁEM

 607.640 

  

Załącznik Nr 3   

PLAN  FINANSOWY NA 2003 ROK 

WYDATKI – JEDNOSTKA: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIAŁ  ROZDZIAŁ  PARAGRAF  PLAN WYDATKÓW   w zł 
853 2.780.000
85313 4130 65.000
85314 2.101.000
3110 1.951.000
4110 150.000
85316 3110 103.000
85319 481.000
3020 2.000
4010 340.000
4040 25.000
4110 65.000
4120 9.000
4210 8.000
4260 7.000
4270 1.000
4300 12.000
4410 4.000
4430 1.000
4440 7.000
85328 4300 30.000

Załącznik Nr 4 

PLAN FINANSOWY NA 2003 ROK 

DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZYPISANE JEDNOSTCE DO WYKONANIA

DZIAŁ  ROZDZIAŁ  PARAGRAF    PLAN DOCHODÓW     w zł 
750 75011 235 60.000
853 85328 235 3.000
 OGÓŁEM  63.000