Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 66/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

    

ZARZĄDZENIE Nr 66/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 25 kwietnia 2003r. 


w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

Na podstawie art. 1041 §1 pkt.2 Kodeksu pracy oraz § 7 pkt. 17  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam co  następuje: 

§ 1. W § 27 pkt. 1 Regulaminu pracy w miejsce słów „ wszystkie soboty są  dodatkowymi dniami wolnymi od pracy” wprowadzić zapis o treści: „ soboty  są dniami wolnymi od pracy z tytułu zasady przeciętnie pięciodniowego dnia  pracy. W miesiącu, w którym w sobotę przypada święto, ustala się inny  wolny dzień.” 

§ 2. W 2003r. w miejsce soboty w dniu 3 maja dniem wolnym od pracy będzie  piątek w dniu 2 maja, a w miejsce soboty w dniu 1 listopada dniem wolnym  od pracy będzie poniedziałek w dniu 10 listopada. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
inż. Henryk Piłat