Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 48/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres 3 lat budynku gospodarczego, położonego w Gryfinie przy ul. Rybackiej z przeznaczeniem na cele magazynowo-składowe oraz do dzierżawy na okres 3 lat części działki Nr 75, o powierzchni 200 m2, położonej w Gryfinie przy ul. Rybackiej na cele składowe.

ZARZĄDZENIE Nr 48/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 28 marca 2003r. 


w sprawie przeznaczenia do najmu na okres 3 lat budynku gospodarczego, położonego w Gryfinie przy ul. Rybackiej z przeznaczeniem na cele  magazynowo-składowe oraz do dzierżawy na okres 3 lat części działki Nr 75, o powierzchni 200 m2, położonej w Gryfinie przy ul. Rybackiej na cele składowe

Na podstawie § 7 pkt. 17 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami  / oraz art. 30, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002r.  Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 / - z a r z ą d z a m:  

§ 1 1. Przeznaczyć do najmu na okres 3 lat budynek gospodarczy o pow. 40 m2, położony w Gryfinie przy ul. Rybackiej, na działce nr 75 na cele magazynowo-składowe. 

2. Przeznaczyć do dzierżawy na okres 3 lat części działki nr 75 o pow. 200 m2 położoną w Gryfinie przy ul. Rybackiej na cele składowe. 

§ 2 Kandydata na najemcę budynku i dzierżawcę gruntu wyłonić w wyniku „Konkurs ofert”. 

§ 3 Zarządzenie powierzam do wykonania Z-cy Burmistrza – symbol „BW” 

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 Henryk Piłat