Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 139/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30  września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. 

    

ZARZĄDZENIE Nr 139/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
z dnia 30  września 2003 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. 

Na podstawie § 15 pkt. 1 uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2003 r. zarządza co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 4.346.066 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
 700
70095
 

4260

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Pozostała działalność
Zakup energii
500.000
500.000
500.000
 750
75022

4410

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rady gmin
Podróże służbowe krajowe 
100.643
625
625
75023
4580

6060

Urzędy gmin
Pozostałe odsetki
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 
100.018
18

100.000

801   
80101
 

4240

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek 
7.900
6.500
6.500
80145
3030
4300
Komisje egzaminacyjne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup usług pozostałych 
1.400
1.000
400
 851
85154
 

4210

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup materiałów i wyposażenia 
10.000
10.000
10.000
 853
85319
 4040 OPIEKA SPOŁECZNA
Ośrodki pomocy społecznej
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 
1.820
1.820
1.820
900  

90003

 


4300

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie miast i wsi
Zakup usług pozostałych 
3.668.700

18.700
18.700

90004
4300
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
zakup usług pozostałych
6.000
6.000
90017
4150
Zakłady gospodarki komunalnej
Dopłaty w spółkach prawa handlowego 
3.650.000
3.650.000
 921  

92109

4260

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
Zakup energii 
45.000

8.000

8.000

92195
4210
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
37.000
37.000
926


92605


4210

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
Zakup materiałów i wyposażenia
6.003
6.003

6.003

OGÓŁEM        4.346.066

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 4.346.066 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
 700
70095

4300

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych

500.000
500.000
500.000

 750
75022

4300 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rady gmin
Zakup usług pozostałych

100.643
625
625

75023
4300
4440

Urzędy gmin
Zakup usług pozostałych
Odpisy na ZFŚS

100.018
100.000
18

 801
80101
 

3240

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Stypendia oraz inne formy
pomocy dla uczniów

7.900
6.500
6.500

80195
4210

Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia

1.400
1.400

851
85154
 

3030

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10.000
10.000
10.000

 853
85319
 

3020 

4270

OPIEKA SPOŁECZNA
Ośrodki pomocy społecznej
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń
Zakup usług remontowych

1.820
1.820
820

1.000

900  

90003


4110
4210

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie miast i wsi
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia

 3.668.700

18.700
700
18.000

90004
4210

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów i wyposażenia

6.000
6.000

90017

6010 

Zakłady gospodarki komunalnej
Wydatki na zakup im objecie akcji
oraz wniesienie wkładów do spółek
prawa handl.

 3.650.000

3.650.000

921  

92116


2550 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla instytucji kultury 
45.000

2.800
2.800

92195
4300
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
42.200
42.200
926
92605

4300

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zakup usług pozostałych
6.003
6.003
6.003
OGÓŁEM   4.346.066

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat