Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 134/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 września 2003r. w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w obr. 3 m. Gryfino – dz. nr 40/5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 134/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  
z dnia 26 września 2003r.


w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w obr. 3 m. Gryfino – dz. nr 40/5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543 z późniejszymi  zmianami/, art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zmianami/ oraz § 7 pkt 17  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego  załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26  kwietnia 2001r. /Dz.U.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z  późniejszymi zmianami/  ustalam: 

§ 1.  Cenę sprzedaży gminnej nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi,  położonej w obr. 3 m. Gryfino – d. nr 40/5 przeznaczonej do zbycia w  drodze bezprzeatragowej na rzecz Alicjii Śrutowskiej, na poprawienie  warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości, w wysokości 21.100 zł.  / w tym: cena budynków – 6.600 zł. cena działki 14.500 zł. / 

§ 2.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat