Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 123/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 3 września 2003 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I 27/7, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 123/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 3 września 2003r. 


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I 27/7, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

Na podstawie art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543 z późniejszymi  zmianami/, art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz §  7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  stanowiącego załacznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 26 kwietnia 2001r / Dz.U.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439  z późniejszymi zmianami / ustalam: 

§ 1.  Cenę sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  ul. Mieszka I 27 – lokal mieszkalny nr 7, przeznaczonej do zbycia w drodze  bezprzetargowej na rzecz najemcy – Krystyna Skała i Zbigniewa Skała, w  wysokości 50.400,00 zł. / w tym: cena lokalu mieszkalnego wraz z udziałem  w częściach wspólnych nieruchomości – 44.500,00 zł. udział w prawie  wieczystego użytkowania wieczystego gruntu / działka nr 220/5 / –  5.900,00 zł./ 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat