Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 199/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr 199/03
 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie
z dnia 15 grudnia 2003r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717/ oraz art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r.Nr 46,poz.543; z 2001r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr 126 poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058 i z 2003r. Nr 1, poz.15, Nr 80 poz.717, 720 i 721/ oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami: Dz.Urz.z 2001r.Nr 39, poz.928/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonam prawo pierwokupu nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie Pniewo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 562/3 o pow. 2742 m2 /KW 19585/ oraz udział w 1/3 części w działce nr 562/1 o pow. 1668 m2 /KW 46141/, w odniesieniu do których sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A 7284/2003 z dnia 25.11.2003r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie, przy ul. Parkowej nr 3a.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat