Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 28/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zawarcia ugody Sądowej.

ZARZĄDZENIE Nr 28/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 27 lutego 2003r. 


w sprawie zawarcia ugody Sądowej. 

Na podstawie § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje: 

§ 1 Wyrażam zgodę za zawarcie przez Gminę Gryfino ugody sądowej z Waldemarem Malinowskim i Wiesławem Malinowskim współużytkownikami wieczystymi działki nr 21/7 o pow. 11.308 m2, dot. wysokości opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie przedmiotowej działki. Proponuję ustalenie opłaty rocznej w wysokości 18.376,60 zł. która stanowi 3% wartości działki w kwocie 612.554,40 zł. ustalonej przy zastosowaniu ceny 1 m2 w wysokości 54,17 zł/m2. Cena 1 m2gruntu stanowi iloraz sumy ceny 1 m2 gruntu, podanych w operatach szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych Halinę Stankowską i Teresę Wiercińską. Proponuję także aby koszty sądowe poniesione zostały przez strony po połowie. 

§ 2 W przypadku nie przyjęcia przez powodów podanych warunków – odstępuję od zawarcia ugody. 

§ 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat