Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 45/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż sprzętu komputerowego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 45/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 26 marca 2003 r. 


w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż sprzętu komputerowego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino. 

Na podstawie art. 20 a ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz.  664 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: 

§ 1. Zatwierdzam wybór, jako najkorzystniejszej oferty firmy „Adara” Usługi Informatyczne Dariusz Mróz & Rafał Wypych z siedzibą w Gryfinie ul.  Bolesława Chrobrego 50, na dostawę i montaż sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat