Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 15/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie powołania pełnomocnika burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

ZARZĄDZENIE Nr 15/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 27 stycznia 2003r.


w sprawie powołania pełnomocnika burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr  106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,  Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 1232, poz. 775, z 1998r. Nr 155,  poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,  Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009 z  2001 Nr 45, poz. 497 oraz z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: 

§ 1 Powołuje inspektora Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Pana Leszeka  Ludwiniaka na stanowisko pełnomocnika burmistrza ds. rozwiązywania  problemów alkoholowych. 

§ 2 Do zadań pełnomocnika w szczególności należy:
Inicjowanie i podejmowanie działań służących realizacji zadań zawartych  w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Kierowanie na badania przez biegłego osób, które w związku z  nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują  nieletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój  lub porządek publiczny, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia  od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 
Zobowiązywanie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu w  stacjonarnym i niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. 
Podejmowanie czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o  zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się  leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.  Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów  alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej. 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat