Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 61/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.

    

ZARZĄDZENIE Nr 60/03
Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie
 z dnia 10 kwietnia 2003r. 


w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej .

Na podstawie art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r.Nr 46,poz.543 z późniejszymi zmianami/, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami / - zarządzam co następuje: 

§ 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, oznaczonej numerem działki 18/2 o powierzchni 4025 m2 położonej w obrębie Pniewo, na którą sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży spisana aktem notarialnym Nr Rep. A 2017/2003 z dnia 02.04.2003r. w Kancelarii Notarialnej przy ul. Parkowa nr 3a w Gryfinie. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

 inż. Henryk Piłat