Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 79/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

ZARZĄDZENIE Nr 79/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
   z dnia 19 maja 2003r. 


w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający  się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów   komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych; ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

Na podstawie art.7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 zm.: Dz.  U. z 1997r. Nr 60 poz. 369, Nr 121 poz. 770; Dz. U. z 2000r. Nr 22 poz.  272; Dz. U. z 2001r. Nr 100 poz. 1085, Nr 154 poz. 1800; Dz. U. z 2002r.  Nr 113 poz. 984; Dz. U. z 2003r. Nr 7 poz. 78)  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zarządza, co następuje:

§ 1 Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności na terenie miasta i gminy  Gryfino w zakresie:

 •  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ,
 •  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  ciekłych,
 •  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 •  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także  grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części nie może naruszać przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zm.) oraz  przepisów prawa miejscowego wydanych na podstawie tej ustawy. 

§ 2 Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w  zakresie:
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  ciekłych,  winien posiadać:

 1. wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub  rejestru handlowego albo wpis do ewidencji działalności gospodarczej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności   gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz. 1178 ze zm.),
 2. licencję na wykonywanie usług transportu drogowego, uzyskana na   podstawie przepisów o transporcie drogowym,
 3. tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi,  którymi transport odebranych odpadów komunalnych lub nieczystości płynnych   ma być wykonywany, spełniającymi wymagania techniczne określone: 
  a/ w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów,
  b/ w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w  sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617),
  c/ w innych przepisach szczególnych ,
 4. tytuł prawny do dysponowania bazą transportową lub jej filią   wyposażoną w obiekty budowlane i środki techniczne (pojazdy, urządzenia, kontenery, pojemniki i  inne) odpowiednie, w ilości i jakości do zakresu planowanej działalności  spełniającą wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony  środowiska, zlokalizowaną na terenie miasta lub gminy Gryfino,
 5. urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników i innego sprzętu  technicznego oraz środków transportu, używanych do prowadzenia  działalności,
 6. przynajmniej dwa rezerwowe specjalistyczne środki transportu, w celu  zapewnienia ciągłości usług, w przypadku wystąpienia awarii,
 7. umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru:
  a/ odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność   w zakresie   odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  b/ nieczystości ciekłych przez stację zlewną 

§ 3 Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w  zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami winien posiadać:
1) tytuł prawny do dysponowania:

 1. nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane i urządzenia  przystosowane do  czasowego przetrzymywania zwierząt,
 2. środkiem transportu przystosowanym do przewożenia zwierząt, których użytkowanie w trakcie prowadzonej działalności nie będzie naruszać   przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr   111 poz. 724 ze zm.) a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,

2) umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez  przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowiska lub  spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. 

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub  spalarni zwłok zwierzęcych winien posiadać tytuł prawny do dysponowania  nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane i środki techniczne (pojazd,  urządzenia, itp.) odpowiednie, w ilości i jakości, do zakresu planowanej  działalności, spełniającą wymagania stosownych przepisów budowlanych,  sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony środowiska. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Gospodarki  Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w  Gryfinie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu do  publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicach informacyjnych Urzędu  Miasta i Gminy w Gryfinie. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 188/194/02 Zarządu Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11  września 2002r. w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić  przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług  w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów  komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat