Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 73/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości będących własnością Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 73/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
  z dnia 19 maja 2003r.  
 

w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania  przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości będących własnością  Gminy Gryfino. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca   1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271 i nr   214, poz. 1806 / oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13  stycznia 1998r. w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu   przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność   Skarbu Państwa lub własność gminy / Dz.U. Nr 9, poz. 30; z 2003r. Nr 7,   poz. 80 / zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję się stałą Komisję Przetargową do przeprowadzania przetargów na  zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości będących własnością Gminy Gryfino,  w składzie:  

 • Przewodnicząca – Helena Pasztaleniec – insp. w Wydziale Działalności  Gosp.   Rolnictwa i Gosp. Nier. 

   Członkowie 
 •  Krystyna Lamperska „ / Sekretarz / - 
   Jolanta Woldańska - 
   Barbara Bara - 
   Wacław Rogojsza - „ 
   Czesława Subocz - Naczelnik  Wydziału j.w. 

§ 2. 1. Komisja może działać w pełnym składzie lub w składzie obejmującym co  najmniej 3 osoby w tym przewodniczącą. 

2. W przypadku niemożności uczestniczenia w pracach komisji jej  przewodniczącej – członkowie komisji wybierają przewodniczącego ze swojego   składu przed przetargiem.

§ 3. Do zadań komisji należy w szczególności: 

 • - przeprowadzanie przetargów ustnych nieograniczonych i   ograniczonych na nieruchomości gminne przeznaczone do zbycia uchwałami   Rady Miejskiej w Gryfinie, zgodnie z Regulaminem przetargów. 
 • - przeprowadzanie przetargów na jednorazową stawkę odstępnego z   tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości gminnych, 
 • - sporządzanie protokołów z przetargów. 

§ 4. 1. Komisja przetargowa w składzie określonym w § 1 działa do czasu  powołania nowej. 
2. W uzasadnionych przypadkach do przeprowadzania przetargu Burmistrz może  powołać Komisję Przetargową w innym składzie. 

§ 5. Z dniem podjęcia niniejszego zarządzenia traci moc ustalenie Zarządu  Miasta i Gminy z dnia 12.03.1998r. / Protokół nr 164/98 / w sprawie  powołania zespołów przetargowych na sprzedaż nieruchomości. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat