Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 77/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.

    

ZARZĄDZENIE Nr 77/03
 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie
 z dnia 19 maja 2003r. 


w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej .

Na podstawie art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia   1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r.Nr 46,poz.543 z  późniejszymi zmianami/, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o   samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/  oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w   Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr  XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa  Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami / - zarządzam co następuje: 

§ 1. Nie skorzystam z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej nie zabudowanej   położonej w obrębie Pniewo, oznaczonej numerem działki 587/2 o  powierzchni 1544 m2, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa   umowa sprzedaży Rep. A 2814/2003 z dnia 09.05.2003r. w Kancelarii  Notarialnej w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3a. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat