Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 203/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino przeznaczonego do dzierżawy na cele rolne i nierolne na okres krótszy niż 3 lata.

ZARZĄDZENIE Nr 203/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 19 grudnia 2003r.


w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino przeznaczonego do dzierżawy na cele rolne i nierolne na okres krótszy niż 3 lata.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 Ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, ; z 2002r, Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806/ , z 2003r Nr 80, poz. 717, art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r, Nr 46, poz. 543; z 2001r, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r Nr 1, poz. 15 /, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 720, Nr 80 poz. 721, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26.04.2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r, Nr 39, poz. 928/ zarządzam co  następuje:

§ 1. Stosować miesięczne stawki czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino przeznaczonego do dzierżawy na cele rolne i nierolne jak w podjętej uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XV/207/03 z dnia 4.12.2003r.

§ 2. Czynsz za ogrody przydomowe do kwoty 100,00 zł pobierać w okresach rocznych tj. do dnia 30 czerwca każdego roku, natomiast czynsz powyżej kwoty 100,00zł pobierać w okresach kwartalnych do dnia 15 każdego pierwszego m-ca kwartału.

§ 3. Czynsz za 1 stoisko handlowe towarami świątecznymi /choinki,ryby/ oraz za umiejscowienie wesołego miasteczka, cyrku w wysokości 100,00 dziennie netto.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 72/2003 z dnia 16.05.2003r oraz Uchwała Zarządu Miasta i Gminy w Gryfinie Nr 194/202/02 z dnia 24.10.2002r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat