Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 105/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25. lipca 2003 r. o powołaniu Komisji Negocjacyjnej w sprawie sprzedaży udziałów spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie.

    

ZARZĄDZENIE Nr 105/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 25. lipca 2003 r. 


o powołaniu Komisji Negocjacyjnej w sprawie sprzedaży udziałów spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie 

Na podstawie § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26. kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: 

§ 1 Powołuję Komisję Negocjacyjną w składzie: 

  1. Eugeniusz Kuduk - Przewodniczący - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
  2. Jolanta Staruk - Członek - Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino 
  3. Beata Kryszkowska - Członek - Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino 
  4. Krzysztof Judek - Członek - Radca prawny 
  5. Dariusz Bańka - Członek - Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie 
  6. Włodzimierz Kacprzak - Członek - Przedstawiciel Związków Zawodowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie 
  7. Zbigniew Krzywiński - Członek - Przedstawiciel Związków Zawodowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie 
  8. Piotr Podleśny - Członek - Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych 
  9. Jadwiga Szulc - Członek - Audytor wewnętrzny 

§ 2 Z dniem 25. lipca 2003 r. zamyka się pracę zespołu doradczego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 76/03 z dnia 19 maja 2003 r. 

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat