Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 178/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21.11.03 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 31 -lokal nr 4 , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 178/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 21.11.03r 

 

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 31 -lokal nr 4 , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej . 


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80,poz.717/ , art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2000r Nr 46, poz.543 ; z 2001r Nr 129, poz.1447 ,Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200,poz.1682 , Nr 240,poz.2058 i z 2003r Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, 720 i 721 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21,poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39,poz.928 / - zarządzam, co następuje :

§ 1.Ustalam cenę sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 31 - lokal mieszkalny nr 4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - Elwiry i Ludwika Alchimowicz w wysokości 61.834,95 ,- zł / w tym :lokal mieszkalny - 60.934,95,- zł , udział w nieruchomości gruntowej /dz.nr 238/ - 900,- zł /. 

§ 2.Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 Henryk Piłat 

 

Uzasadnienie


Cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Niepodległości nr 31 w Gryfinie ustalono w oparciu o operat szacunkowy nieruchomości lokalowej z dnia 3 listopada 2003 r ,sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego - Marię Zegarek.
Operat określał wartość rynkową lokalu na kwotę 60.000,- zł oraz udział w nieruchomości gruntowej /dz.nr 238 / na kwotę 900 ,- zł.
Cenę powyższą zwiększono o kwotę 934,95,- zł ,stanowiącą wartość środków funduszu remontowego, przypisanego do przedmiotowego lokalu na dzień 30 listopada 2003 roku.