Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 102/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  21  lipca 2003 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r. 

ZARZĄDZENIE Nr 102/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
z dnia  21  lipca 2003 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r. 

Na podstawie § 15 pkt. 1 uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2003 r. zarządza co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 128.818 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700
70005

4300

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług pozostałych

27.139
27.139
27.139

 750
75023
 

4300

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
Zakup usług pozostałych

12.018
12.018
12.018

 751  


75110

 

 

4300

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ  SĄDOWNICTWA

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Zakup usług pozostałych ( zlecone )

2.319

2.319
2.319

754  

75412

 


4300

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne
Zakup usług pozostałych

475

475
475

854
85412


4210
4300

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

33.833
33.833

20.000
13.833

900  

90015

 


4270

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup usług remontowych ( zlecone )

39.762

39.762
39.762

921

92109


4010
4110
4120

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
13.272

13.272
11.090
1.910
272

OGÓŁEM  

128.818

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 128.818 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700
70005
 

4430

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Różne opłaty i składki

27.139
27.139
27.139

 750
75023

4430
4580

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
Różne opłaty i składki
Pozostałe odsetki 

12.018
12.018
12.000
18

 751


75110

 

4110
4120
4210

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Składki na ubezpieczenia społeczne ( zlecone)
Składki na Fundusz Pracy ( zlecone )
Zakup materiałów i wyposażenia ( zlecone ) 

2.319


2.319
238
22
2.059

754

75412

 


4430

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne
Różne opłaty i składki 

475

475
475

 854
85407
 4210 EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA
Placówki wychowania pozaszkolnego
Zakup materiałów i wyposażenia

33.833
31.333
31.333

85415
3240
Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 

2.500
2.500

900

 

90015 


4260

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii (zlecone ) 

39.762

39.762
39.762

921  

92109


2550

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 

13.272

13.272
13.272

OGÓŁEM

  128.818

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat