Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 83/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28.05.2003 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji spraw związanych z przekazaniem urządzeń znajdujących się w Ośrodku „Rusałka” nad jeziorem Wełtyń dla tworzącego się Stowarzyszenia.

ZARZĄDZENIE Nr 83/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 28.05.2003 r. 


w sprawie powołania Zespołu do realizacji spraw związanych z przekazaniem urządzeń znajdujących się w Ośrodku „Rusałka” nad jeziorem Wełtyń dla tworzącego się Stowarzyszenia  

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy   w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/385/01 Rady  Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy   Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późn. zm.)  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zarządza, co następuje:

 § 1  Powołuje Zespół do spraw przekazania urządzeń znajdujących się w Ośrodku   „Rusałka” nad jeziorem Wełtyń w składzie: 

  1. Jolanta Staruk - Przewodniczący Komisji 
  2. Teresa Drążek - członek Komisji 
  3. Ewa Kubiak - członek Komisji 
  4. Piotr Romanicz - członek Komisji 
  5. Halina Podkowińska - członek Komisji 
  6. Jerzy Boratyński - członek Komisji 

§ 2  Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat