Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 70/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 70/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 14 maja 2003r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r. 

Na podstawie § 15 pkt. 1 uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2003 rok.    Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 140.691 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600
60016

6050

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
100.000
100.000
100.000
 851
85154
 

4300

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup usług pozostałych 
2.000
2.000
2.000
900
90002

 

4210

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami
Zakup materiałów i wyposażenia
38.000
38.000
38.000
921

92109


4260

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zakup energii
691

691
691

OGÓŁEM 140.691

§ 2.            Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 140.691 zł. 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
 600
60016 

4270 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Zakup usług remontowych 
100.000
100.000
100.000
 851
85154
 

 4420

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Podróże służbowe zagraniczne 
2.000
2.000
2.000
 900
90003
 

4300

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie miast i wsi
Zakup usług pozostałych
38.000

38.000
38.000
921

92109


4440

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Odpisy na ZFŚS
691

691
691

OGÓŁEM 140.691

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat