Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 109/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.

ZARZĄDZENIE  Nr 109/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 14 sierpnia 2003r. 


w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej 

Na podstawie art. 109 ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2000r Nr 46, poz.543 z późniejszymi zmianami/, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / - zarządzam, co następuje: 

§ 1.  Nie skorzystam z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 21/108 o powierzchni 155 m2, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4, na którą sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży, spisana aktem notarialnym Nr Rep. A 4805/2003 z dnia  05.07.2003r w Kancelarii Notarialnej przy ul. Parkowej nr 3a w Gryfinie.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat