Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 13/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie powołania stałej Komisji do rozstrzygania pisemnych „Konkursów ofert” oraz wyboru kandydata na najemcę lub dzierżawcę nieruchomości ogłoszonych do najmu lub dzierżawy, stanowiących własność Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 13/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 24 stycznia 2003r. 


w sprawie powołania stałej Komisji do rozstrzygania pisemnych „Konkursów ofert” oraz wyboru kandydata na najemcę lub dzierżawcę nieruchomości ogłoszonych do najmu lub dzierżawy, stanowiących własność Gminy Gryfino.

Na podstawie § 7 pkt. 17 Regulaminu organizacyjnego  Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr  XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik   Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami  / oraz art. 30, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie   gminnym – powołuję

§ 1.   Stałą komisję do rozstrzygania „Konkursów ofert” oraz do wyboru najemcy  lub dzierżawcy nieruchomości / lokalu lub gruntu / ogłoszonego do najmu i  dzierżawy w osobach: 

  1. Wacław Rogojsza – Przewodniczący Komisji 
  2. Danuta Ziemba – Sekretarz Komisji 
  3. Jolanta Woldańska – Członek Komisji 
  4. Jadwiga Włodarczyk – Członek Komisji 
  5. Barbara Jangas – Członek Komisji 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – symbol „BWG” 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat