Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 126/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu prowadzenia przetargu pisemnego na oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gryfino”.

    

ZARZĄDZENIE NR 126/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 5 września 2003r.  


w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu prowadzenia przetargu pisemnego na oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gryfino”. 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca  1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591; z 2002r Nr  23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 152, poz.1271 i Nr 214,  poz. 1806; /, § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r  w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania  przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa  lub własność Gminy / Dz.U.Nr 9,poz.30; z 2003r Nr 7,poz.80 / oraz § 17  Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 26  kwietnia 2001r , stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w  Gryfinie nr XXXI/385/01 z dnia 6 kwietnia 2001r / Dziennik Urzędowy  Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z  2001r Nr 39, poz. 928 / - zarządzam, co następuje:

 § 1. Zatwierdzam „ Regulamin prowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego  na oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości gruntowych  będących własnością Gminy Gryfino” stanowiący załącznik do niniejszego  zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat 

Załącznik do zarządzenia Burmistrza   Miasta i Gminy Gryfino Nr 126/03  

z dnia 5 września 2003r. 

R E G U L A M I N 
 

prowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie  wieczyste lub sprzedaż  nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Gryfino. 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania przetargów pisemnych  nieograniczonych na oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż  nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Gryfino. 

§ 2. Przetarg pisemny nieograniczony ma na celu uzyskanie najkorzystniejszej  oferty. 

§ 3. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń na budynku Urzędu  Miasta i Gminy w Gryfinie na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem  przetargu; ponadto podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie  w prasie lokalnej. 

§ 4. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać: 

 •  nazwę i siedzibę sprzedającego, 

 •  oznaczenie nieruchomości w/g księgi wieczystej oraz w/g ewidencji  gruntów, 

 •  powierzchnię oraz opis nieruchomości, 

 •  przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób  jej zagospodarowania, 

 •  termin zagospodarowania nieruchomości, 

 •  termin i miejsce przetargu, 

 •  wysokość wadium i termin jego wpłacenia 

 •  wysokość ceny wywoławczej, 

 •  informację o możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych ofert, 

 •  informację o terminie i miejscu, w którym można zapoznać się  z dodatkowymi warunkami przetargu, 

 •  wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

 •  informację o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub  oddania w użytkowanie wieczyste, 

 •  zastrzeżenie, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia  przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

§ 5. 

 1. Przy zbyciu nieruchomości cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala  się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości ustalona przez  rzeczoznawcę majątkowego / cena może być wyższa niż wartość /. Ostateczną  wysokość ceny wywoławczej ustala Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w  drodze zarządzenia. 

 2. Cenę wywoławczą w drugim przetargu ustala Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino w drodze zarządzenia. Cena może być obniżona do kwoty nie niższej niż 50% wartości nieruchomości.  

 3. Cenę nieruchomości, którą zobowiązany jest zapłacić nabywca lub którą bierze się za podstawę ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego  ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.

 4. W przypadku zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej w użytkowanie wieczyste - w cenie nieruchomości uzyskanej w przetargu wyodrębnia się ,do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego , cenę gruntu , budynków albo lokali i innych urządzeń znajdujących się na gruncie , które  staną się przedmiotem odrębnej własności z chwilą oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.  Przy wyodrębnianiu tych cen przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi  w cenie wywoławczej. 

§ 6. 

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne , jeżeli spełnią  wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu o przetargu. 

 2. Termin wpłaty wadium nie może upłynąć później niż na 3 dni przed dniem  otwarcia przetargu. 

 3. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu  środków na konto Urzędu Miasta i Gminy wskazane w ogłoszeniu o przetargu.  W przypadku, gdy warunek ten nie zostanie spełniony - Komisja Przetargowa  nie dopuści oferenta do udziału w przetargu. 

 4. Wadium może być wnoszone : 
  - przelewem środków pieniężnych z rachunku uczestnika przetargu na  wskazane konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie , 
  - gotówką, w przypadku osób fizycznych nie posiadających rachunków  bankowych - na wskazane konto UMiG w Gryfinie 

 5. Ustala się , że wysokość wadium wynosić będzie : 
  - 20% w przypadku, gdy cena wywoławcza wynosi do 20.000 zł 
  - 10% - gdy cena wywoławcza wynosi powyżej 20.000 zł w   zaokrągleniu w górę do pełnych setek złotych 

 6. W szczególnych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy może ustalić inną  stawkę procentową wadium w drodze odrębnego zarządzenia. 

§ 7. 

1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości lub pierwszej opłaty z tytułu  użytkowania wieczystego a wadium wpłacone przez pozostałe osoby - zwraca  się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie 
później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia  przetargu.  W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał , od zawarcia   umowy – wadium ulega przepadkowi. 

§ 8. 

 1. Oferty winny być składane w formie pisemnej.

 2. Oferty winny być składane najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem  przetargu. 

 3. Oferta powinna zawierać : 
  - imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna, 
  - datę sporządzenia oferty, 
  - oświadczenie ,że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje  je bez zastrzeżeń, 
  - oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  - oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu. 

 4. Do oferty winien być dołączony dowód wpłaty wadium. 

§ 9. Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem  nieruchomości zobowiązane są do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą  nieruchomości. 

§ 10. 

 1. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza  Miasta i Gminy w drodze zarządzenia.

 2. Komisja Przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania. 

 3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji  Przetargowej. 

§ 11. 

 1. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta  spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji  przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom. 

§ 12. 

1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
2. Część jawna odbywa się w obecności oferentów.
3. W części jawnej komisja przetargowa:

 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu,

 2. ustala liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza, czy wadia zostały wpłacone,

 3. otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej przetargu,

 4. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

 5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,

 6. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 

§ 13. Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej  przetargu, jeżeli :
- nie odpowiadają warunkom przetargu,
- zostały złożone po wyznaczonym terminie,
- nie zawierają danych wymienionych w § 8 lub dane są niekompletne,
- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści. 

§ 14. 

1. W części niejawnej przetargu Komisja Przetargowa :
a/ dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich  lub stwierdza , że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,
b/ sporządza protokół z przetargu, który winien zawierać następujące  informacje :
- termin i miejsce przetargu,
- oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, według  ewidencji gruntów i księgi wieczystej,
- o obciążeniach nieruchomości,
- o osobach dopuszczonych i nie dopuszczonych do przetargu, wraz z  uzasadnieniem
- o rozstrzygnięciach podjętych przez Komisję Przetargową wraz z  uzasadnieniem,
- o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru  najkorzystniejszej z nich,
- imię, nazwisko i adres lub nazwę albo firmę oraz siedzibę osoby  ustalonej jako nabywca nieruchomości,
- imiona i nazwiska przewodniczącego i członków Komisji  Przetargowej. 

2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują : przewodniczący i  członkowie komisji przetargowej. 

§ 15. 

 1. Przy wyborze oferty Komisja Przetargowa kieruje się zaoferowaną ceną  oraz innymi kryteriami wpływającymi na wybór najkorzystniejszej oferty,  ustalonymi w warunkach przetargu. 

 2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja Przetargowa organizuje  dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te  oferty.

 3. W trakcie przetargu ustnego ograniczonego oferenci zgłaszają ustnie  kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w  równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych  postąpień. W tym przypadku stosuje się przepisy dotyczące prowadzenia przetargu  ustnego nieograniczonego. 

§ 16. 

 1. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

 2. Przewodniczący Komisji Przetargowej zawiadamia na piśmie uczestników  przetargu o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia  zamknięcia przetargu. 

 3. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem  przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w terminie 7 dni od dnia  ogłoszenia wyników przetargu. Burmistrz może uznać skargę za niezasadną,  nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.  Wniesienie skargi w terminie powoduje wstrzymanie dalszych czynności  związanych ze zbyciem nieruchomości. 

§ 17. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z  uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej. 

§ 18. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może odwołać lub unieważnić przetarg  jedynie z uzasadnionej przyczyny, w tym w razie naruszenia przez Komisję  Przetargową warunków niniejszego Regulaminu. 

§ 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta i  Gminy Gryfino i ma zastosowanie do przetargów organizowanych po tej dacie.