Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 148/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 października 2003 r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres do dnia 15.12.2003r. dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego AB Spółki Cywilnej Andrych M. i Biel L. w Gryfinie części działki Nr 89/9 o pow. 18 m2 położoną w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej pod kontener na cele składowe.

ZARZĄDZENIE Nr 148/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 14 października 2003r. 


w sprawie oddania w dzierżawę na okres do dnia 15.12.2003r. dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego AB Spółki Cywilnej Andrych M. i Biel L. w Gryfinie części działki Nr 89/9 o pow. 18 m2 położoną w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej pod kontener na cele składowe. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717/, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2000r Nr 46,poz.543 ; z 2001r Nr 129, poz.1447, Nr 154,poz.1800; z 2002r Nr 25,poz.253,Nr 74,poz.676, Nr 113,poz.984, Nr 126,poz.1070, Nr 130,poz.1112, Nr 153,poz.1271, Nr 200,poz.1682 , Nr 240,poz.2058 i z 2003r Nr 1,poz.15, Nr 80,poz.717,720 i 721 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21,poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39,poz.928 / - zarządzam co następuje: 

§ 1.  Wydzierżawić na okres do dnia 15.12.2003r. dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego AB Spółkia Cywilna Andrych M. i Biel L. w Gryfinie części działki Nr 89/9 o pow. 18 m2, położoną w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej pod kontener na cele składowe. 

§ 2.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat