Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 205/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach prowadzonych przez szkoły i przedszkola.

ZARZĄDZENIE NR 205/03
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 22 grudnia 2003r.


w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach prowadzonych przez szkoły i przedszkola. 

Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania iI wypłacania oraz wysokości pomocy  materialnej dla uczniów (Dz. U z 1993 r. Nr 74 poz. 350 i z 1997 r. Nr 51 poz. 326 i z 1998 r. Nr 98 poz. 613 i z 2000 r. Nr 92 poz. 1016) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr X/130/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. 

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w stołówce jest równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.

2. Dzienny koszt surowca przeznaczonego na wyżywienie ustalony jest przez dyrektorów szkół i przedszkoli w porozumieniu z Zakładem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkot i wynosi odpowiednio:

 1. w Przedszkolu Nr 1, Nr 3, Nr 4                                   - 3 posiłki - 3,50 zł
  w tym                                                                          - obiad - 1,75zł
 2. w Przedszkolu Nr 2 i Nr 5                                           - 3 posiłki - 3,50 zł
  w tym                                                                          - obiad - 1,90 zł
 3. w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy                        - gorący posiłek - 1,90 zł
 4. w Szkole Podstawowej w Gardnie                               - obiad - 2,50 zł
 5. w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 i Nr 4 w Gryfinie   - obiad - 2,70 zł
 6. w Gimnazjum w Gryfinie                                               - obiad - 3,00 zł

§ 2. Opłata dzienna wnoszona przez pracownika szkoły, przedszkola korzystającego z wyżywienia wynosi odpowiednio:

 1. w Przedszkolu Nr 1, Nr 3, Nr 4                                   - 3 posiłki - 7,10 zł
  w tym                                                                          - obiad - 3,55zł
 2. w Przedszkolu Nr 2 i Nr 5                                           - 3 posiłki - 7,10 zł
  w tym                                                                          - obiad - 3,70 zł
 3. w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy                        - gorący posiłek - 2,50 zł
 4. w Szkole Podstawowej w Gardnie                               - obiad - 4,10 zł
 5. w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 i Nr 4 w Gryfinie   - obiad - 4,30 zł
 6. w Gimnazjum w Gryfinie                                               - obiad - 4,60 zł

§ 3. Opłata dzienna wnoszona przez osoby obce, w tym członków rodzin pracowników wynosi odpowiednio:

 1. w Przedszkolu Nr 1, Nr 3, Nr 4                                   - obiad - 4,05 zł
 2. w Przedszkolu Nr 2 i Nr 5                                           -  obiad - 4,20 zł
 3. w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy                        - gorący posiłek - 3,00 zł
 4. w Szkole Podstawowej w Gardnie                               - obiad - 4,60 zł
 5. w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 i Nr 4 w Gryfinie   - obiad - 4,80 zł
 6. w Gimnazjum w Gryfinie                                               - obiad - 5,10 zł

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Traci moc:

 1. Uchwała Nr 103/91/2000  Zarządu Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 grudnia 2000r.
 2. Uchwała Nr 170/167/2002  Zarządu Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 kwietnia 2002r.
 3. Uchwała Nr 180/175/2002  Zarządu Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 czerwca 2002r.
 4. Uchwała Nr 185/191/2002  Zarządu Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 sierpnia 2002r.
 5. Uchwała Nr 189/196/2002  Zarządu Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 września 2002r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązująca od 01 stycznia 2004 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat