Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 93/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji spraw związanych ze stworzeniem oraz bieżącym utrzymaniem strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 93/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 18 czerwca 2003 r. 


w sprawie powołania Zespołu do realizacji spraw związanych ze stworzeniem oraz bieżącym utrzymaniem strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy   w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/385/01 Rady  Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy  Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późn. zm.)  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zarządza, co następuje: 

§1  Powołuję Zespół do realizacji spraw związanych ze stworzeniem oraz   bieżącym utrzymaniem strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie w składzie: 

  1. Ryszard Stempiński - Redaktor/Administrator  systemu, 
  2. Krzysztof Wernikowski - Redaktor/Administrator  systemu, 
  3. Naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, 
  4. Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz zarządcy gminnych osób  prawnych. 

§2  Zespół funkcjonuje zgodnie z Ustawą z dnia 06.09.2001 o dostępie do   informacji publicznej Dz. U. 01.112.1198. 

§3  Naczelnicy wszystkich wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie są   odpowiedzialni merytorycznie za wytworzenie informacji w ramach ich  wydziałów. 

§4  Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych są odpowiedzialni  merytorycznie za wytworzenie informacji w ramach swoich jednostek. 

§5  Redaktorzy/Administratorzy systemu odpowiedzialni są za wprowadzenie do   BIP informacji otrzymanych od pozostałych członków zespołu. 

§6  Szczegółowy harmonogram oraz opis informacji niezbędnych do zamieszczenia   w Biuletynie Informacji Publicznych wraz z podziałem kompetencji na  wydziały, jednostki organizacyjne oraz gminne osoby prawne stanowi  załącznik nr 1. 

§7  Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.  

§8  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat