Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 125/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 5 września 2003 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.

ZARZĄDZENIE Nr 125/03
 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie
 z dnia 5 września 2003r.  


w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej 

Na podstawie art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r.Nr 46,poz.543 z  późniejszymi zmianami/, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o  samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/  oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w  Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr  XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa  Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami: Dz.Urz. z 2001r. Nr 39,  poz. 928 / - zarządzam co następuje: 

§ 1. Nie skorzystam z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej nie zabudowanej  położonej w obrębie 2 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako  działka 352 o powierzchni 925 m2, w odniesieniu do której sporządzona  została warunkowa umowa sprzedaży Repertorium A nr 5209/2003 z dnia   03.09.2003r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywda  Pogorzelskiego, w Gryfinie przy ul. Parkowej 3a.. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat