Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 191/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28.11.2003 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 19 - lokal nr 3 , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

    

ZARZĄDZENIE Nr 191/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 28.11.2003r. 


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 19 - lokal nr 3 , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej .

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806; z 2003r Nr 80,poz.717/ , art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2000r Nr 46,poz.543 ; z 2001r Nr 129,poz.1447,Nr 154,poz.1800; z 2002r Nr 25,poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113,poz.984, Nr 126,poz.1070, Nr 130,poz.1112, Nr 153,poz.1271, Nr 200,poz.1682 , Nr 240,poz.2058 i z 2003r Nr 1,poz.15, Nr 80, poz.717,720 i 721 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21,poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39,poz.928 / - zarządzam, co następuje:

§ 1.  Ustalam cenę sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 19 – lokal mieszkalny nr 3 oraz pomieszczenie przynależne – piwnica nr 3 , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy – Elżbiety Wojciechowskiej w wysokości 57.944,61,- zł /w tym :lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym - 56.544,61,- zł , udział w nieruchomości gruntowej /dz.nr 241 / - 1.400,- zł /. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie 

Cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnica nr 3 , w budynku przy ul. Niepodległości nr 19 w Gryfinie ustalono w oparciu o operat szacunkowy nieruchomości lokalowej z dnia 03.11.2003 r ,sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego - Marię Zegarek .
Operat określał wartość rynkową lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym na kwotę 55.700,- zł oraz wartość udziału w nieruchomości gruntowej / dz.nr 241 / na kwotę 1.400,- zł.
Cena powyższa została zwiększona o kwotę 844,61 zł ,stanowiącą wartość środków funduszu remontowego , przypisanego do przedmiotowego lokalu na dzień 30 listopada 2003 roku