Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 108/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.

    

ZARZĄDZENIE Nr 108/03
 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie
 z dnia 14 sierpnia 2003r. 

w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej 

Na podstawie art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r.Nr 46,poz.543 z późniejszymi zmianami/, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami: Dz.Urz. z 2001r. Nr 39, poz. 928 / - zarządzam co następuje: 

§ 1. Nie skorzystam z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie Steklno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 57/102 o powierzchni 0,0714 ha, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A 4492/2003 z dnia 08.08.2003r. w Kancelarii Notarialnej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat