Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 74/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu prowadzenia przetargu ustnego na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino”.

ZARZĄDZENIE Nr 74/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
 z dnia 19 maja 2003r.  


w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu prowadzenia przetargu ustnego na  zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Gryfino”.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591; z 2002r Nr 23,  poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 152, poz.1271 i Nr 214, poz.  1806; /, § 2,3,4,6,7-13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia  1998r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania  przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa  lub własność Gminy / Dz.U.Nr 9,poz.30; z 2003r Nr 7,poz.80 / oraz § 7  pkt.17 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia  26 kwietnia 2001r , stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w  Gryfinie nr XXXI/385/01 z dnia 6 kwietnia 2001r / Dziennik Urzędowy  Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z  2001r Nr 39, poz. 928 / - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam „ Regulamin prowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na  zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości będących własnością Gminy Gryfino”  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 


Załącznik do zarządzenia Burmistrza   Miasta i Gminy Gryfino Nr 74/03 
z dnia 19 maja 2003r. 


R E G U L A M I N

prowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie, dzierżawę i  najem nieruchomości będących własnością Gminy Gryfino. 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania przetargów ustnych  nieograniczonych na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości będących  własnością Gminy Gryfino. 

§ 2. Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny lub  jednorazowej stawki odstępnego w przypadku dzierżawy lub najmu. 

§ 3. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń na budynku Urzędu  Miasta i Gminy w Gryfinie na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem  przetargu, ponadto podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie  w prasie lokalnej. 

§ 4. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać: 

 •  nazwę i siedzibę sprzedającego, 

 •  oznaczenie nieruchomości w/g księgi wieczystej oraz w/g ewidencji  gruntów, 

 •  powierzchnię oraz opis nieruchomości, 

 •  przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób  jej zagospodarowania, 

 •  termin zagospodarowania nieruchomości, 

 •  termin i miejsce przetargu, 

 •  wysokość wadium i termin jego wpłacenia 

 •  wysokość ceny wywoławczej, 

 •  pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy 

§ 5. 

 1. Przy zbyciu nieruchomości cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala  się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości ustalona przez 
  rzeczoznawcę majątkowego / cena może być wyższa niż wartość /. Ostateczną  wysokość ceny wywoławczej ustala Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w drodze zarządzenia. 

 2. Cenę wywoławczą w drugim przetargu ustala Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w drodze zarządzenia, w wysokości niższej niż wartość 
  nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości. 

 3. Cenę nieruchomości, którą zobowiązany jest zapłacić nabywca lub którą bierze się za podstawę ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
  ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu . 

 4. Przy oddawaniu nieruchomości w dzierżawę lub najem – Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino każdorazowo, w drodze zarządzenia, ustala kwotę wywoławczą  jednorazowej opłaty odstępnego. 

 5. Kwotę odstępnego, którą zobowiązany jest zapłacić oferent wygrywający przetarg – ustala się w wysokości kwoty uzyskanej w wyniku przetargu + 
  Vat. 

 6. W przypadku zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej w użytkowanie wieczyste – w cenie nieruchomości uzyskanej w przetargu wyodrębnia się, do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, cenę gruntu, budynków   albo lokali i innych urządzeń znajdujących się na gruncie, które staną się  przedmiotem odrębnej własności z chwilą oddania nieruchomości gruntowej w  użytkowanie wieczyste.  Przy wyodrębnianiu tych cen przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi  w cenie wywoławczej. 

§ 6. 

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne , jeżeli spełnią   wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu o przetargu. 

 2. Osoby fizyczne stawające do przetargu winny posiadać dowody osobiste  oraz dowody wpłaty wadium a osoby reprezentujące osoby prawne – stosowne   pełnomocnictwa, dowody wpłaty wadium, dowody osobiste, aktualny wypis z  rejestru sądowego / wypis winien być poświadczony we właściwym sądzie co  najmniej 3 miesiące przed datą przeatrgu /. 

 3. Jeżeli osoba stawająca do przetargu nie spełni wyżej wymienionych  warunków – nie zostanie dopuszczona do przetargu. Wadium osobie tej 
  zostanie zwrócone na ogólnych zasadach. 

 4. Termin wpłaty wadium nie może upłynąć później niż na 3 dni przed dniem   otwarcia przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu 
  środków na konto Urzędu Miasta i Gminy wskazane w ogłoszeniu o przetargu.   W przypadku, gdy warunek ten nie zostanie spełniony - Komisja Przetargowa   nie dopuści oferenta do udziału w przetargu. 

 5. Wadium może być wnoszone : 
  - przelewem środków pieniężnych z rachunku uczestnika przetargu na   wskazane konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie , 
  - gotówką, w przypadku osób fizycznych nie posiadających rachunków  bankowych - na wskazane konto UMiG w Gryfinie 

 6. Ustala się , że wysokość wadium wynosić będzie : 
  - 20% w przypadku, gdy cena wywoławcza wynosi do 20.000 zł 
  - 10% - gdy cena wywoławcza wynosi powyżej 20.000 zł 

  w zaokrągleniu w górę do pełnych setek złotych 

 7. W szczególnych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy może ustalić inną  stawkę procentową wadium w drodze odrębnego zarządzenia . 

§ 7. 

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości lub pierwszej opłaty z tytułu 
  użytkowania wieczystego a wadium wpłacone przez pozostałe osoby - zwraca  się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie  później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia  przetargu. 

 2. Przy zwrocie wadium należy potrącać kwotę 15,00 zł. tytułem kosztów  manipulacyjnych. 

 3. W przypadku, gdy wadium wpłacone zostało na kilka nieruchomości, ale na  jednym dowodzie wpłaty – potrąca się 15,00 zł. jednorazowo, natomiast   jeżeli wpłaty dokonano na odrębnych dowodach wpłaty – wówczas potrąca się  15,00 zł. od każdej wpłaconej kwoty.

§ 8. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino w drodze zarządzenia. 

§ 9. Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem  nieruchomości zobowiązane są do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą 
nieruchomości oraz regulaminem przetargu i złożyć oświadczenie o  zapoznaniu się z warunkami przetargu. 

§ 10. Przewodnicząca Komisji Przetargowej otwiera przetarg, przekazując  uczestnikom przetargu informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz 
podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób lub nazw firm, które wpłaciły  wadium w określonym terminie i zostały dopuszczone do przetargu. 
Przewodnicząca informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu  najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostaną podjęte. 

§ 11. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż  jeden uczestnik zaoferuje ci najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej. W przypadku, gdy wadium wpłaci jedna osoba i tylko ona stawi  się na przetargu a nie zaoferuje przynajmniej jednego postąpienia powyżej 
ceny wywoławczej – wpłacone wadium ulega przepadkowi. 

§ 12. 1. Ustala się, że postapienia wynosić będą:

 •  10% - gdy cena wywoławcza nie przekracza 20.000 zł. 

 •   5% - gdy cena wywoławcza przekracza 20.00 zł.

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Zapis ten dotyczy zarówno zbycia nieruchomości w formie sprzedaży lub  użytkowania wieczystego jak i dzierżawy lub najmu.

§ 13. Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia lub pierwszej opłaty pomniejszonej o  wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia notarialnej umowy 
sprzedaży lub ustanowienia użytkowania wieczystego. 

§ 14. Osoby wchodzące w skład komisji oraz osoby z nimi spokrewnione nie mogą uczestniczyć w przetargu dotyczącym nieruchomości, którą zamierza nabyć. 

§ 15. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem  przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w terminie 7 dni od dnia 
ogłoszenia wyników przetargu. Burmistrz może uznać skargę za niezasadną,   nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg. 
Wniesienie skargi w terminie powoduje wstrzymanie dalszych czynności  związanych ze zbyciem nieruchomości. 

§ 16. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może odwołać lub unieważnić przetarg  jedynie z uzasadnionej przyczyny, w tym w razie naruszenia przez Komisję 
Przetargową warunków niniejszego Regulaminu. 

§ 17. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z  uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. 

§ 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta i   Gminy Gryfino i ma zastosowanie do przetargów organizowanych po tej dacie. 

 

 

Burmistrz   Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

Gryfino, dnia 15 maja 2003r.