Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 12/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 12/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 22 stycznia 2003 r.


w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.


Na podstawie art. 20 a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o  zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi  zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i  Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/358/01 Rady  Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia   Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik   Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z  późniejszymi zmianami)  zarządzam, co następuje: 

§ 1 Powołuję Stałą Komisję Przetargową w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie w składzie: 

  • Beata Pluskota - Przewodniczący Komisji 
  • Krystyna Więch - Z-ca Przewodniczącego Komisji 
  • Bożena Szewczuk - członek Komisji 
  • Anna Wójciak - członek Komisji 
  • Krzysztof Wernikowski - członek Komisji 

§ 2 Stała Komisja Przetargowa dla Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie powołana jest w celu przygotowania i przeprowadzenia  zamówień publicznych we wszystkich trybach dopuszczonych według ustawy o zamówieniach publicznych na realizację zadań wydziału. 

§ 3 Komisja działa na podstawie Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w sprawie udzielania zamówień publicznych powołanego Zarządzeniem Nr 17/2002  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 grudnia 2002 r. 

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego. 

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat