Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 91/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy Gryfino, położonych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 55.

ZARZĄDZENIE Nr 91/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 16 czerwca 2003r. 


w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy Gryfino, położonych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 55 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.   o samorządzie gminnym/ Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.  220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271 i Nr 214, poz.  1806 /, art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce  nieruchomościami / Dz.U.z 2000r Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129, poz.  1447, Nr 154, poz. 1800, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,  poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r. Nr 1, poz. 15 /, art. 710 Kodeksu   Cywilnego oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r , stanowiącego załącznik do uchwały   Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r /   Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze   zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39,poz.928 / - zarządzam co następuje: 

§ 1. 

  1. Wyrażam zgodę na oddanie nieodpłatnie Powiatowi Gryfińskiemu w  użyczenie na okres 3 lat tj. od dnia 01.10.2003r. do dnia 30.09.2006r.  lokalu użytkowego składającego się z 14 pomieszczeń biurowych o łaczenej   powierzchni użytkowej 256,95 m2, znajdującej się w budynku stanowiącym  własność Gminy Gryfino, położonym w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 55, z   przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy. 
  2. Umowa użyczenia winna być zawarta z dniem podpisania niniejszego   zarządzenia, z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2003r. 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat