Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 27/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie przejęcia nieruchomości w użyczenie.

    

ZARZĄDZENIE Nr 27/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 21 lutego 2003r. 


w sprawie przejęcia nieruchomości w użyczenie. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminyw Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / zarządzam, co następuje: 

§ 1 Wyrażam zgodę na przejęcie przez Gminę Gryfino, od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – Oddziału Terenowego w Szczecinie, nieodpłatnie w użyczenie, do czasu dokonania zmian planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, jednak nie dłużej niż na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, oznaczonej numerem działki 177/3 o powierzchni 2,51 ha, położonej w obrębie Krzypnica, z przeznaczeniem pod boisko sportowe. 

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat