Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 29/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zasad udzielania skierowań na dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz świadczeń z tym związanych.

ZARZĄDZENIE Nr 29/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 27 lutego 2003 r.


w sprawie zasad udzielania skierowań na dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz świadczeń z tym związanych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 
2002 roku Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 roku Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 roku Nr 214, poz. 1806), art. art. 5, ust. 7 pkt. 3 i 5 ust. 9 oraz art. 34a ust. 1 i 34a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329; Dz.U. z 1997 roku Nr 141, poz. 943; Dz.U. z 1998 roku Nr 117, poz. 759; Dz.U. z 1998 roku Nr 162, poz. 1126; Dz.U. z 1997 roku Nr 141, poz. 943; Dz.U. z 1998 roku Nr 117, poz. 759; Dz.U. z 2000 roku Nr 12, poz. 136; Dz.U. z 2000 roku Nr 19, poz. 239; Dz.U. z 2000 roku Nr 48, poz. 550; Dz.U. z 2000 roku nr 104, poz. 1104; Dz.U. z 2000 roku Nr 122, poz. 1320; Dz.U. z 2000 roku Nr 120, poz. 1268; Dz.U. z 1998 roku Nr 117, poz. 759; Dz.U. z 2000 roku Nr 12, poz. 136; Dz.U. z 2001 roku Nr 111, poz. 1194; Dz.U. z 2001 roku Nr 144, poz. 1615; Dz.U. z 2002 roku Nr 41, poz. 362; Dz.U. z 2000 roku Nr 19, poz. 239; Dz.U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1185; Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1683) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 
roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz.U. z 2001 roku Nr 1, poz. 5). 

§ 1. Nauczycielom, zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Gryfino skierowania na dalsze  doskonalenie zawodowe, udziela dyrektor placówki. Dyrektor placówki udziela skierowania, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu na kierunki określone przez organ prowadzący jako priorytetowe dla danej placówki na dany rok budżetowy. Wzór skierowania na studia określa załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Dyrektor placówki obowiązany jest sporządzić kalkulację kosztów związanych z dokształcaniem zawodowym nauczyciela, którego dotyczy 
skierowanie, z uwzględnieniem środków na świadczenia obligatoryjne i fakultatywne, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 roku w sprawie zasad udzielania nauczycielom urlopów do dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz.U. z 2001 roku Nr 1, poz. 5). Dyrektor placówki składa wniosek do Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół o zabezpieczenie do końca roku budżetowego środków finansowych danej placówki, przeznaczonych na świadczenia, o których mowa w pkt. 1, z wyłączeniem opłat z tytułu czesnego. Środki, o których mowa w pkt. 2 powinny być zabezpieczone rokrocznie do chwili ukończenia nauki przez nauczyciela, któremu udzielono skierowania. Po uzyskaniu potwierdzeniu przez głównego księgowego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół o zabezpieczeniu środków w budżecie danej placówki, dyrektor tej placówki może udzielić skierowania. W przypadku braku możliwości zabezpieczeniu środków na świadczenia, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu dyrektor nie udziela skierowania. 
Dyrektorowi placówki skierowania udziela organ prowadzący. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 29/03 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 
Z DNIA 27 LUTEGO 2003 ROKU 

…………………….. 
……………………..
…………………….. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

……………………..
NAZWA I ADRES PLACÓWKI 

 

SKIEROWANIE NUMER ……………

Pani / Pan

…………………….. 
……………………..
……………………..


Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg 
i świadczeń związanych z tym kształceniem , a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz.U. z 20014 roku Nr 1, poz. 5).

Kieruję Panią / Pana na dalsze kształcenie się w 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
NAZWA I ADRES SZKOŁY WYŻSZEJ, ZAKŁADU KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI ORAZ KIERUNEK STUDIÓW 


…………………………………………………………………………………………….
DATA UKOŃCZENIA KSZTAŁCENIA 

……..............……………..
PIECZĘĆ I PODPIS DYREKTORA