Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 156/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 października 2003 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 19 - lokal nr 3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

    

ZARZĄDZENIE Nr 156/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 24 października 2003r. 


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 19 - lokal nr 3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z  2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806; z 2003r Nr 80,poz.717/ , art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2000r Nr 46,poz.543 ; z 2001r Nr 129,poz.1447,Nr 154,poz.1800; z 2002r Nr 25,poz.253,Nr 74,poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153,poz.1271, Nr 200,poz.1682 , Nr 240,poz.2058 i z 2003r Nr 1,poz.15, Nr 80,poz.717,720 i 721 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21,poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39,poz.928 / - zarządzam, co następuje: 

§ 1.  Ustalam cenę sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 19 – lokal mieszkalny nr 3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy – Haliny Śmigielskiej , w wysokości 32.535,18 zł / w tym :lokal mieszkalny - 32.055,18 zł , udział w nieruchomości gruntowej /dz.nr 276 / - 480,- zł /.

§ 2.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat