Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 110/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie oddania w użyczenie gminnych nieruchomości gruntowych zabudowanych.

ZARZĄDZNIE Nr 110/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 14 sierpnia 2003r. 


w sprawie oddania w użyczenie gminnych nieruchomości gruntowych zabudowanych. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami /, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2000r Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami /, art. 710 Kodeksu Cywilnego oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r , stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r / Dziennik Urzędowy Województwa  Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39,poz.928 / - zarządzam co następuje: 

§ 1. Wyrażam zgodę na oddanie nieodpłatnie Bibliotece Publicznej w Gryfinie w użyczenie na okres 3 lat niżej wymienionych nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Gryfino, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej / placówki filialne / 

  • obręb Wełtyń – nieruchomość obejmująca działkę gruntu nr 385 o pow. 0,30 ha oraz budynek po byłej szkole podstawowej, o powierzchni 546,68 m2
  • obręb Pniewo – nieruchomość obejmująca działkę gruntu nr 600/8 o pow. 0,1063 ha oraz budynek biblioteki o pow. użytkowej 132 m2i 2 budynki gospodarcze; 
  • obręb Chwarstnica – nieruchomość obejmująca działkę gruntu nr 174/3 o pow. 0,0800 ha i budynek biblioteki o pow. użytkowej 280 m2

§ 2 . Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrz

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003r. 

 

 

urmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat