Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 115/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 września 2003 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

    

ZARZĄDZENIA Nr 115/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 02 września 2003r. 

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie 


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zmianami) zarządzam co następuje: 

§ 1 Zatrudniam Panią Bożenę Górak na stanowisku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie. 

§ 2 Powierzenie obowiązków Dyrektora następuje od dnia 03 września 2003r. 

§ 3 W umowie o pracę należy zawrzeć warunek o obowiązku ukończenia specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, w terminie do dnia 
31 grudnia 2004r. 

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego. 

§ 5 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy. 

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat