Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 149/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 października 2003 r. w sprawie zmiany postanowienia Zarządu Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 23.06.1994r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie stosunkiem najmu lokalu handlowego, położonego w Gryfinie przy ul. Piastów Nr 15 przez mariannę i Dariusza Kulig.

ZARZĄDZENIE Nr 149/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 14 października 2003r. 


w sprawie zmiany postanowienia Zarządu Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 23.06.1994r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie stosunkiem najmu lokalu handlowego, położonego w Gryfinie przy ul. Piastów Nr 15 przez mariannę i Dariusza Kulig. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806; z 2003r Nr 80,poz.717/ , art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2000r Nr 46,poz.543 ; z 2001r Nr129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113,poz.984, Nr 126,poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682 , Nr 240,poz.2058 i z 2003r Nr 1,poz.15, Nr 80,poz.717,720 i 721 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21,poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39,poz.928 / - zarządzam co następuje: 

§ 1.  W postanowieniu Zarządu Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 23.06.1994r. skreśla się warunek zgodnie z którym przystąpienie Państwa Marianny i Dariusza Kulik do umowy najmu lokalu handlowego przy ul. Piastów Nr 15 w m. Gryfinie następuje wyłącznie na czas trwania Spółki oraz warunek, że z chwilą wystąpienia ze Spółki jednego ze wspólników dopisani do umowy 
wspólnicy nie nabywają prawa do lokalu. 

§ 2.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat