Rok 2003

ZARZĄDZENIE  Nr 167/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie oddania w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE  Nr 167/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 5 listopada 2003r.


w sprawie oddania w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino 

Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 ,Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr  80,poz.717/,art.18 i art.43 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000r Nr 46,poz.543; z 2001r Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253,Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682, nr 240, poz.2058 i z 2003r Nr 1, poz.15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  Nr 21 , poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39, poz.928  /- postanawiam:

§ 1.

  1. Oddać w trwały zarząd  gminnym jednostkom organizacyjnym   nieruchomości gruntowe zabudowane i nie zabudowane stanowiące własność Gminy Gryfino, położone na terenie Miasta i Gminy Gryfino, do wykorzystywania w celu realizacji zadań statutowych.
  2. Szczegółowe określenie jednostek organizacyjnych , dla których będzie ustanowiony trwały zarząd , oznaczenie nieruchomości oraz czasu, na jaki winien być ustanowiony trwały zarząd - zawiera wykaz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§  3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino  

Henryk Piłat

 

Załącznik nr 1
do zarządzenia  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
nr 167/03 z dnia 5 listopada 2003r.

                                                                W  Y  K  A  Z 

Lp. Położenie nieruchomości /adres/ Nr działki Pow. w ha Nazwa jednostki organizacyjnej –czas, na jaki winien być ustanowiony trwały zarząd
   1 Gryfino – obręb 4
ul.J.Iwaszkiewicza 70
 26/10
/zabud./
1,6033 Gimnazjum im.Olimpijczyków Polskich
na czas nie oznaczony
   2 Gryfino – obręb 4 ul.J.Iwaszkiewicza  544
/nie zab.
boisko/
2,2838 Gimnazjum im.Olimpijczyków Polskich 
na czas oznaczony – 5 lat /ze względu na przeznaczenie w planie zag.przestrz./
   3 Gryfino – obręb 5
ul.Łużycka 22
   20
/zabud./
0,9673 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Marii

Dąbrowskiej  na czas nie oznaczony

   4 Gryfino – obręb 5
ul.Łużycka 21
 171/1
/zabud./
0,1408  Szkoła Podstawowa nr 1 im.Marii Dąbrowskiej  na czas nie oznaczony                
   5 Gryfino – obręb 4
ul.9 Maja 4
   23
/zabud./
0,8164 Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt.ż.w  Mammerta Stankiewicza
na czas nie oznaczony
   6 Gryfino – obręb 3
ul.T.Kościuszki 17
 208/1
/zabud./
 0,3278 Szkoła Podstawowa nr 4
czas oznaczony – 5 lat / ze względu na przeznaczenie w planie zag.przestrz,/
   8 Gryfino – obręb 3
ul.Sprzymierzonych 5
 161
/zabud./
 0,2932
udział 59/100 cz.
Szkoła Podstawowa nr 4
na czas nie oznaczony
   9 obręb Radziszewo
ul.Szczecińska 54
154/1
/zabud./
1,2684 Szkoła Podstawowa w Radziszewie
na czas nie oznaczony
  10 obręb Radziszewo
ul.Szczecińska 27
213/1
/zabud./
0,0264 Szkoła Podstawowa w Radziszewie
na czas oznaczony – 5 lat / ze względu na przeznaczenie w planie zag.przestrz./                       
  11 Gryfino – obręb 4
ul.Woj.Polskiego 11
  3
/zabud./
0,1786 Przedszkole nr 1 im.Kubusia Puchatka

na czas nie oznaczony

  12 Gryfino – obręb 4
ul.Wojska Polskiego
  22
/nie zab.
0,1588 Przedszkole nr 1 im.Kubusia Puchatka -na czas nie oznaczony                        
  13 Gryfino – obręb 3
ul.B.Krzywoustego 5
 186
/zabud./
0,3936 Przedszkole nr 2
na czas nie oznaczony
  14 Gryfino – obręb 4
ul.Z.Krasińskiego 29
   46
/zabud./
0,4856 Przedszkole nr 3
na czas nie oznaczony
  15 Gryfino – obręb 5
ul.Łużycka 21
 172

zabud./
0,5356 Przedszkole nr 4
na czas nie oznaczony
  16 Gryfino – obręb 4
ul.S.Żeromskiego 12
 91/4
/zabud./
0,6685 Przedszkole nr 5 na czas oznaczony – 5 lat / ze względu na przeznaczenie w planie zag.przestrz./