Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 8/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.

ZARZĄDZENIE Nr 8/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 17 stycznia 2003 r.


w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady  Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia   Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik  Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje: 

§ 1  Dla każdego sołectwa ustalam opiekuna spośród pracowników Urzędu Miasta i  Gminy w Gryfinie: 

Nazwa sołectwa Nazwisko i imię opiekuna 

 • Bartkowo Pluskota Beata 
 • Borzym  Woldańska Jolanta 
 • Chlebowo Włodarczyk Urszula 
 • Chwastnica Snoch Żaneta 
 • Czepino  Szczepaniak Barbara 
 • Daleszewo  Klimek Krystyna 
 • Dołgie   Rataj Kinga 
 • Drzenin  Koniński Krzysztof 
 • Gardno Morawicka Janina 
 • Krajnik  Major Janina 
 • Krzypnica Duk Roman 
 • Mielonko Gryfińskie Satanowska Justyna 
 • Nowe Czarnowo Kozak Krzysztof 
 • Pniewo Anklewicz Marian 
 • Radziszewo Kusińska Jadwiga 
 • Sobiemyśl Kubiak Ewa 
 • Sobieradz Woldański Ryszard 
 • Steklinko Ludwiniak Leszek 
 • Steklno Andrusewicz Mariusz 
 • Stare Brynki Zaręba Janina 
 • Wirów Wójciak Anna 
 • Wełtyń Szulc Angelika 
 • Włodkowice Romanicz Piotr 
 • Wysoka Gryfińska Więch Krystyna 
 • Nazwa sołectwa Nazwisko i imię opiekuna 
 • Żabnica Olszamowska Agnieszka 
 • Zórawie Smołuch Małgorzata 
 • Żórawki Zając Ryszard 

§ 2  Do zadań opiekunów należy w szczególności: 

 1. Uczestniczenie w zebraniach wiejskich zwoływanych przez  Burmistrza Miasta i Gminy oraz sporządzenie dokumentacji z zebrania, 
 2. Uczestniczenie, na wniosek sołtysa, w zebraniach wiejskich  zwoływanych z inicjatywy mieszkańców sołectwa bądź sołtysa i sporządzenie dokumentacji z zebrania, 
 3. Udzielanie pomocy sołtysom, radom sołeckim w redagowaniu pism,  wniosków, opinii, protokołów. 

§ 3  Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego. 

§ 4  Zarządzenie wchodzi w życie po przeprowadzeniu wyborów sołtysów i rad  sołeckich na nową kadencję. 

§ 5  Traci moc zarządzenie nr 1/96 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28  października 1996 r. w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectwa gminy 
Gryfino oraz określenia zakresu obowiązków opiekunów. 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat