Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 136/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 29 września 2003r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.

ZARZĄDZENIE Nr 136/03
Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie   
z dnia 29 września 2003r.


w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej 

Na podstawie art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r.Nr 46,poz.543 z  późniejszymi zmianami/, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o  samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/  oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w  Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr  XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa  Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami: Dz.Urz. z 2001r. Nr 39,  poz. 928 / - zarządzam co następuje: 

§ 1. Nie skorzystam z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej  w obrębie 4m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 596 o  powierzchni 744 m2, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa  umowa sprzedaży Repertorium A nr 5452/2003 z dnia 15.09.2003r. w  Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywda Pogorzelskiego, w  Gryfinie, przy ul. Parkowej 3a. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat