Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 127/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 września 2003 r. w sprawie oddania w użyczenie gminnym jednostkom organizacyjnym mienia komunalnego.

ZARZĄDZENIE Nr 127/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 5 września 2003r. 


w sprawie oddania w użyczenie gminnym jednostkom organizacyjnym mienia komunalnego 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym/ Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591 z późniejszymi  zmianami /, art.18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce  nieruchomościami/ Dz.U.z 2000r Nr 46, poz.543 z późniejszymi zmianami /,  art.710 Kodeksu Cywilnego oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r , stanowiącego  załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXXI/385/01 z dnia 26 
kwietnia 2001r / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21,  poz. 439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39,poz.928 / - zarządzam co  następuje:

§ 1.

1. Wyrażam zgodę na oddanie nieodpłatnie w użyczenie jednostkom  organizacyjnym Gminy Gryfino  tj.:

  • Gimnazjum , 
  • Szkole Podstawowej nr 1  im.Marii Dąbrowskiej,
  • Szkole Podstawowej nr 2 im.kpt.ż.w Mamerta  Stankiewicza, 
  • Szkole Podstawowej nr 4, 
  • Szkole Podstawowej w Żabnicy, 
  • Szkole Podstawowej w Radziszewie,
  • Przedszkolom nr nr 1,2,3,4 i 5, 
  • Młodzieżowemu Domowi Kultury,
  • Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu , 
  • Ośrodkowi Pomocy Społecznej,

mienia komunalnego składającego się z  gruntów i budynków wraz z wyposażeniem, wykorzystywanego do prowadzenia 
działalności statutowej tych jednostek.

2. Ustalam okres użyczenia ;

a/ dla szkół i przedszkoli – od dnia 1 stycznia 2003r do dnia wydania  decyzji przekazującej nieruchomości w trwały zarząd, jednak nie dłużej niż  do dnia 31.12.2003r,
b/ dla pozostałych jednostek – od dnia 1 stycznia 2003r do dnia  31.12.2005r .
 

3. Szczegółowe określenie przedmiotów użyczenia nastąpi w  umowach spisywanych z każdą z w/w jednostek. 

§ 2 . Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2003r. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat