Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 133/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 września 203r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2004.

    

ZARZĄDZENIA Nr 133/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
z dnia 26 września 203r.


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2004.

Na podstawie art. 30 ust. z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity) DZ. U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami  oraz §1 uchwały Nr VIII/118/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja  2003r. – Burmistrz Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1 Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy oraz dyrektorzy Gminnych  jednostek organizacyjnych, zwani dalej „dysponentami” środków  budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej opracowują  materiały do projektu budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok w szczególności  określonym niniejszym zarządzeniem.  Zaleca się w planowaniu wydatków przede wszystkim uwzględnić potrzeby  pierwszego rzędu, tz. wydatki konieczne.  Nie należy planować zadań, których wykonanie nie będzie realizowane w  całości w roku 2004 lub których wykonanie uzależnia się od wielu czynników  wewnętrznych lub zewnętrznych (np. środków pieniężnych).

§ 2 Projekt budżetu dysponenci opracowują na podstawie:

 •  uchwalonych kierunkowych założeń polityki budżetowej Gminy  Gryfino na rok 2004 wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych uchwała nr XII/176/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2003r,
 •  stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf, marży i opłat  obowiązujących w dniu 1 lipca 2003r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w  życie przed lub z dniem 1 stycznia 2004 roku oraz nowych zamierzeń,
 •  istniejącej w dniu 30 czerwca 2003r. sieci placówek finansowych  z budżetu z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2004,
 •  przewidywanego wykonania wydatków do końca 2003r. w tym  wynagrodzeń,
 •  aktualnego stanu prawnego dotyczącego zadań finansowych z  budżetu gminy.

§ 3 Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji  budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 marca  2003r. (DZ.U. Nr 68 poz. 634 z późniejszymi zmianami).

§ 4 Dysponenci ujmujący w projektach swoich budżetów wydatki na nowe zadania  przewidziane do realizacji w 2004r. dołączają szczegółowy opis tych zadań  wraz z kalkulacją wydatków i podaniem podstawy prawnej.

§ 5 Ustala się następujące wskaźniki do opracowania planów finansowych  jednostek organizacyjnych gminy:
Dochody:

 •  dochody budżetowe (podatki i opłaty) szacować należy średnio  wyżej o ok. 2,3% od planowanych w 2003 roku mając na uwadze bazę podatkową,
 •  pozostałe szacunki dochodów własnych każdy kierownik planuje wg  obowiązujących przepisów prawa z zakresu zadań prowadzonych przez te  wydziały, Jednostki organizacyjne.

Wydatki:

 • wynagrodzenia osobowe pracowników należy doprowadzić do stanu  rocznego łącznie z wszystkimi elementami (zasadnicze, wysługa lat, premia  i dodatki),
 • w tabelach kalkulacyjnych należy uwidocznić wynagrodzenia wg  przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2003r. plus wzrost  wysługi lat i inne wynikające z przepisów zobowiązania pracodawcy wobec  pracowników.

Natomiast planowane podwyżki płac należy sporządzić na oddzielnym arkuszu  kalkulacyjnym, wzrost płac należy planować o 3,0% łącznie ze wszystkimi  składnikami wynagrodzeń. Ustala się wysokość składki na ubezpieczenie  społeczne w wysokości 17,23% a funduszu pracy – 2,45%,

 •  pozostałe wydatki bieżące planować należy stosując wzrost o 2,3%   w stosunku do planowanych wydatków roku 2003. Wydatki w tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery  budżetowej planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia o którym mowa w  art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym  dla pracowników jednostek sfery budżetowej (DZ. U. Nr. 160 poz. 1080 z  późniejszymi zmianami).
 •  przyjmuje się kwotę bazową do wyliczenia Funduszu Świadczeń  Socjalnych na poziomie 1840 zł.

§ 6

I. Dysponenci w terminie do 21 października 2003 roku  przedłożą Skarbnikowi Gminy projekty budżetów w danym dziale, który  obejmuje:

 1. zestawienie dochodów – wg działów, rozdziałów i paragrafów  klasyfikacji budżetowej
 2. zestawienie wydatków – wg działów, rozdziałów i paragrafów.

II. Za bazę analityczno – porównawczą do opracowania  projektu budżetu na rok 2004 we wszystkich elementach kalkulacyjnych  dochodów i wydatków z wyjątkiem inwestycyjnych i remontowych przyjmuje się  dane:

 1. Plan na 2003 rok,
 2. Wykonanie za I półrocze 2003 roku,
 3. Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku,
 4. Potrzeby na rok 2004 z uwzględnieniem zgłoszonych a nie uwzględnionych w budżecie 2003r. 

III. Zakłady budżetowe środki specjalne, fundusze – projekty  planów składają: 

 1. Dysponenci zakładów budżetowych
 2. Dysponent funduszu celowego:
  - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 3. Dysponenci środków specjalnych.

IV. Dysponenci złożą plany finansowe zakładowego funduszu   świadczeń socjalnych na 2004 rok z uwzględnieniem – przychodów i wpływów za udzielane pożyczki mieszkaniowe, remontowe, odsetki oraz rozchodów  zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń  socjalnych (DZ. U. Nr 70, poz. 335 z 1996r. z późniejszymi zmianami).

§ 7 Ustala się wytyczne, do sporządzenia informacji o stanie mienia  komunalnego gminy określające zasady, tryb i terminy opracowywania  materiałów w przedmiotowym zakresie, stanowiące załączniki do niniejszego  zarządzenia.

§ 8 Przedmiotem informacji o stanie mienia komunalnego są dane dotyczące:

 1. gruntów zestawionych wg tytułów władania i rodzajów użytkowania z  wyszczególnieniem ich szacunkowej wartości;
 2. budynków i budowli zestawionych wg tytułów władania i rodzajów  użytkowania wraz z ich szacunkową wyceną, a o ile jest to możliwe wg  wartości księgowej netto (wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe  umorzenie);
 3. innych składników mienia nie wymienionych w pkt. 1 i 2 z  wyszczególnieniem ich wartości księgowej netto (tj. po uwzględnieniu  dotychczasowego umorzenia);
 4. zmian w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1,2  i 3 od dnia złożenia poprzedniej informacji;
 5. wysokości dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności  i innych praw majątkowych w okresie objętym informacją;
 6. innych danych o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia  komunalnego.

§ 9 Informację o której mowa w § 8 sporządza się za okres od 1 listopada  2002r. do 30 października 2003r.

§ 10 Materiały w zakresie określonym § 8 opracowują:

 1. Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki  Nieruchomościami przy współudziale Wydziału Finansowo – Księgowego w odniesieniu do składników mienia komunalnego w stosunku do którego  wykonuje funkcje właścicielskie (grunty, budynki i budowle);
 2. Wydział Organizacyjny przy współudziale Wydziału Finansowo –  Księgowego w odniesieniu do składników ruchomych mienia gminy będących na  stanie Urzędu Gminy;
 3. Gminne jednostki organizacyjne w odniesieniu do składników mienia  komunalnego będącego w ich użytkowaniu.

§ 11 Wydziały i jednostki organizacyjne wyszczególnione w § 10 sporządzone w  wymaganym zakresie informacje liczbowe i opisowe, przekażą do Wydziału  Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w  nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2003r.

§ 12 Wydział wyszczególniony w §11 na podstawie przedłożonych materiałów  opracuje wstępną informację zbiorczą o stanie mienia gminnego i przekaże  do 21 października 2003r. do Wydziału Finansowego celem przedłożenia  Radzie Gminy wraz z projektem uchwały budżetowej na 2004 rok.

§ 13 Zobowiązuje się naczelników wydziałów i kierowników jednostek  organizacyjnych do uwzględnienia w budżecie roku 2004 wniosków jednostek  nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i  stowarzyszeń, klubów sportowych, itp. na realizację zadań własnych gminy,  którym mogą być udzielane dotacje ( załącznik nr 17) Procedury zgodne z Uchwałą nr III/46/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  30 grudnia 2002 roku w sprawie trybu zlecenia do realizacji zadań z  zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel  dotacji, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania  zleconych zadań.

§14 Zobowiązuje się Wydział Podatków i Opłat Lokalnych do zebrania materiałów  i propozycji celem określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz ulg i  zwolnień podatkowych odrębnymi uchwałami. Podstawa prawna – ogłoszenie przez Prezesa GUS średnich cen żyta dla celów  podatkowych oraz określenie przez Ministra Finansów maksymalnych stawek  podatków i opłat lokalnych.

§ 15 Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu  Miasta i Gminy do przygotowania materiałów i wzajemnej współpracy. 

§ 16 Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu  Miasta i Gminy do ujęcia w sporządzanych planach finansowych na rok 2004  wszystkich źródeł dochodów.

§ 17 Wszystkie pozycje wskazane w materiałach planistycznych winny być poparte  wyczerpującymi objaśnieniami, wyliczeniami i dokładnym tekstowym opisem,  jak również poparte przepisami prawa.

§ 18 Materiały planistyczne należy składać na drukach:
- dla budżetu od numeru 1 do numeru 10
- dla mienia komunalnego od numeru 11 do numeru 16
załączonych do niniejszego Zarządzenia.
Druki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 maja 2003r. DZ.  U. Nr 92 poz. 860 z 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów  opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2004 rok.

§ 19 Należy dołączyć ponadto inne druki wynikające między innymi z ustawy o  finansach publicznych, które należy uwzględnić przy opracowaniu projektu  prognozy budżetu na rok 2004
- harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych
- wieloletnie programy inwestycyjne.

§ 20 Do wykonania zarządzenia zobowiązuje się naczelników Wydziałów Urzędu  Miasta i Gminy realizujących zadania gminy we własnym bądź za  pośrednictwem jednostek organizacyjnych, dyrektorów i kierowników  jednostek budżetowych, dyrektorów zakładów budżetowych.

§ 21 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat