Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 99/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości na terenie miasta i Gminy Gryfino z przeznaczeniem na umieszczenie na nich tablic, banerów lub innych form reklamowych na okres krótszy niż 3 lata.

ZARZĄDZENIE Nr 99/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 3 lipca 2003r.  


w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości na terenie miasta i Gminy Gryfino z przeznaczeniem na umieszczenie na nich tablic, banerów lub innych form reklamowych na okres krótszy niż 3 lata.  

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz.U z  2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.  1806 / z a r z ą d z a się, co następuje: 

§ 1. Za najem lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta lub  gminy Gryfino z przeznaczeniem na umieszczenie na nich tablic reklamowych, banerów lub innych form reklamowych na okres krótszy niż 3 lata stawki   czynszowe stosuje się w takiej wysokości jaka została ustalona Uchwałą Nr IX/129/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie  ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu w mieście i gminie Gryfino na cele rolne i nie rolne na okres dłuższy niż 3 lata. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat