Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 57/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 356/1, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 57/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 7 kwietnia 2003r. 


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 356/1, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej. 

Na podstawie art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543 z późniejszymi  zmianami/, art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zmianami/ oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dz.U.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/  ustalam: 

§ 1. Cenę sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem działki 356/1 o pow. 115 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 357, w wysokości 3.650,00 zł. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat