Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 144/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 października 2003 r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Gryfino, na rzecz ich użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra” w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE  Nr 144/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 2 października 2003r. 


w sprawie ustalenia cen sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Gryfino, na rzecz ich użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra” w Gryfinie. 

Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80,poz.717/,art.67 ust.1 i 3, art.69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U.z 2000r  Nr 46,poz.543; z 2001r Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253,  Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682, nr 240, poz.2058 i z 2003r Nr 1, poz.15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  Nr 21 , poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r  Nr 39, poz.928  / - zarządzam, co następuje:

§  1.

1. Ustalam ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Gryfino, uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XI/169/03 z dnia 28 sierpnia  2003r , przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego - Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra” w Gryfinie -  w wysokościach równych wartościom określonym przez rzeczoznawcę majątkowego, z zaliczeniem na poczet cen kwot równych wartościom  prawa użytkowania wieczystego

2. Szczegółowe zestawienie cen zawiera wykaz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza .

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza   Miasta i Gminy Gryfino
Nr 144/03 z dnia 02.10.2003r.

W  Y  K  A  Z

cen nieruchomości gruntowych zabudowanych i nie zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży  na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra” w Gryfinie.

Nr działki Cena sprzedaży Kwota równa wartości prawa użytk.wieczystego Cena sprzedaży po zaliczeniu kwoty równej wartości prawa użytk. wiecz. 
245/15 88.300,00 zł. 68.300,00 zł. 20.000,00 zł.
216/2 74.800,00 zł. 58.300,00 zł. 16.500,00 zł.
217/11 135.300,00 zł. 87.400,00 zł. 47.900,00 zł.
10/6 450.600,00 zł. 322.400,00 zł. 128.200,00 zł.
222/1 70.000,00 zł. 52.500,00 zł. 17.500,00 zł.
239/5 516.700,00 zł. 381.700,00 zł. 135.000,00 zł.
242/7 220.600,00 zł. 163.600,00 zł. 57.600,00 zł.
242/10 52.300,00 zł. 38.600,00 zł. 13.700,00 zł.
299 173.400,00 zł. 128.100,00 zł. 45.300,00 zł.