Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 181/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25.11.2003 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dotychczasowym użytkownikom wieczystym, oznaczonej numerem działki 161/5, położonej w obrębie 5 m. Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 181/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 25.11.2003r. 

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dotychczasowym użytkownikom wieczystym, oznaczonej numerem działki 161/5, położonej w obrębie 5 m. Gryfino.


Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 , Dz.U. z 2001r. Nr 129, poz.1447, Dz. U. z 2002r. Nr 154, poz.1800, Dz. U. Nr 25, poz. 253, Dz. U. Nr 47, poz. 676, Nr 126, poz. 1070 i Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 130, poz. 1112, Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Dz.U. Nr 240, poz. 2058, oraz Dz. U. z 2003r. Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz. 717, 720 i 721), art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfi-nie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r.(Dz.U.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) ustalam :

§1. Cenę nieruchomości oznaczonej numerem działki 161/5, położonej w obr.5 m. Gryfino, przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym - Jakubowi i Monice Błaszczyk, ustala się w wysokości 44.200,00 zł.

§2. Na poczet powyższej ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 20.100,00 zł. 
Do zapłaty tytułem ceny sprzedaży pozostaje kwota 24.100,00 zł.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 Henryk Piłat