Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 202/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za 1 m2 lokali użytkowych stanowiących własność Gminy, wynajmowanych na okres krótszy niż 3 lata oraz na czas nieokreślony.

ZARZĄDZENIE Nr 202/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 19 grudnia 2003r.


w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za 1 m2 lokali użytkowych stanowiących własność Gminy, wynajmowanych na okres krótszy niż 3 lata oraz na czas nieokreślony.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 Ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, ; z 2002r, Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806/ , z 2003r Nr 80, poz. 717, art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r, Nr 46, poz. 543; z 2001r, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r Nr 1, poz. 15 /, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 720, Nr 80 poz. 721, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26.04.2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  Nr 21, poz. 439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r, Nr 39, poz. 928/ zarządzam co  następuje:

§ 1. Stosować miesięczne stawki czynszu za najem 1 m2 lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gryfino, wynajmowanych na okres krótszy niż 3 lata oraz na czas nieokreślony jak w podjętej uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XV/208/03 z dnia 4 grudnia 2003r.

§ 2. Zwolnienie z opłat czynszowych lub ulg podejmowane będą indywidualnie w stosunku do organizacji społecznych, politycznych, jednostek użyteczności publicznej oraz w innych szczególnych przypadkach.

§ 3. Zarządzenie powierzam do wykonania Z-cy Burmistrza oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 3/2003 z dnia 8.01.2003r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat